Fagområder

Stabekkadvokatene kan bistå på de fleste fagområder

Som allmennadvokater kan vi bistå våre klienter på de fleste fagområder og i de fleste saker. Nedenfor finner du nærmere informasjon om noen av fagområdene vi håndterer.

Arbeidsrett

shutterstock_254322661

Arbeidstvist | Arbeidsavtale| Arbeidskontrakt | Oppsigelse | Usaklig oppsigelse | Avskjedigelse | Arbeidsmiljøloven

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi kan hjelpe arbeidsgiver med å utarbeide arbeidsavtaler, instrukser og lignende. Vi kan også vurdere allerede inngåtte kontrakter for å avklare rettslige og praktiske spørsmål som har oppstått i et arbeidsforhold.

Dersom du som arbeidsgiver vurderer oppsigelse eller avskjedigelse av en ansatt kan vi hjelpe deg å kartlegge om lovens vilkår er oppfylt, og hvilke muligheter du har. I forbindelse med oppsigelse stiller loven en rekke krav til prosessen, og det lønner seg som regel å benytte advokat tidlig i prosessen for å unngå en kostbar tvist senere.

Mange arbeidstakere trenger bistand til å vurdere sin arbeidskontrakt både før inngåelsen av et arbeidsforhold, og i forbindelse med praktiske og rettslige spørsmål som oppstår under ansettelsesforholdet.
Ved tvister med arbeidsgiver, oppsigelse, suspensjon eller avskjedigelse, kan vi bistå arbeidstaker og sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt.

Dersom du som arbeidstaker har lønnskrav eller lignende mot arbeidsgiver er det ofte lettere å blir tatt seriøst hvis kravet er fremsatt ved hjelp av advokat.

Arverett og Dødsboskifte

arv

Dødsboskifte | Testament | Arveforksudd | Gavebrev | Arvetvist

Arveforskudd og Gave

Når du sitter i uskiftet bo:

Dersom du sitter i uskiftet bo er det klare begrensninger for hvordan du kan disponere over formuen din i form av arveforskudd og gave til livsarvinger. Dersom det er flere livsarvinger må disse få likt dersom du skal gi ut arveforskudd, og det er kun 1/6 del av formuen som du kan råde fritt over i testament.

Arveforskudd til barn og barnebarn/ ektefellers felles livsarvinger:

Når man ønsker å gi arveforskudd til en av flere livsarvinger, vil det være en fordel å avklare forholdene rundt arveforskuddet, slik at det ikke blir problemer mellom arvingene den dagen det blir dødsboskifte etter deg. I et gavebrev kan du oppgi detaljene for arveforskuddet. Det er også adgang til å oppgi slike detaljer i et testament.

Ofte innebærer arveforskudd også avtaler, for eksempel ved overføring av eiendom til en livsarving, mot at livsarvingen betaler halvparten av verdien til en annen livsarving slik at de i realiteten mottar like mye i arveforskudd. I slike tilfeller kan det være svært nyttig med gavebrev/kjøpsavtale.

Gavebrev

De fleste tror i dag at gavebrev ikke lenger er aktuelt etter at arveavgiften forsvant. Det stemmer ikke. Ved overføring av eiendom som arveforskudd er gavebrev en ryddig løsning, fremfor en standard kjøpe-/overdragelsesavtale som eiendomsmeglere benytter.
Når en av flere livsarvinger skal få arveforskudd er det også nødvendig å sette rammer for hvordan arveforskuddet skal vurderes den dagen en er død og resten av det en etterlater seg skal fordeles etter testament og arvelov.

Hvorfor bruke advokat når du skal gi arveforskudd eller gave?

Arveavgiften er bortfalt og det er dermed ikke noe krav til at det utarbeides noe gavebrev ved arveforskudd eller gave, men vi finner det ofte nødvendig å dokumentere slike formuesoverføringer så det ikke oppstår tvil om hva som har skjedd i ettertid.
Det er flere forhold som må vurderes og vi kan bistå giver med å vurdere hvordan gaven eller arveforskuddet skal gis, og vurdere dette opp mot testamenter og andre forhold. Vårt fokus er på oversiktlighet og å unngå konflikter mellom arvingene på et senere tidspunkt.
Ved overføring av fast eiendom som gave kan vi bistå med utarbeidelse av alle dokumenter og kartlegge utgiftene/skatteforhold som følger av overføringen.

Testament

Vi ser at stadig flere ønsker å opprette testament, ofte på grunn av gjengifte eller samboerskap. For samboere er testamentet nødvendig for å sikre at man arver hverandre. Samboere som har felles barn har etter loven rett til en minstearv og å sitte i uskiftet bo med felles bolig overfor felles livsarving. Ofte ønsker samboere at de skal arve mer av hverandre enn det som følger etter loven, da må det opprettes testament. For mange kan det være svært upraktisk å sitte i uskiftet bo med barnas arv, da kan det hende at de må tenke litt annerledes om formuesforholdene mellom samboerne for å finne løsningen som er best hvis det verste skulle skje.

Ved gjengifte er familiesituasjonen gjerne litt komplisert, og det kan være behov for å regulere det som skal skje ved førstavdødes bortgang. Når førstavdøde har særkullsarvinger har ikke lengstlevende lovfestet rett til å sitte i uskiftet bo med deres pliktdelsarv. I slike tilfeller kan det være nødvendig med erklæring fra særkullsbarna eller fastsettelse av bruksrett i testament, for å sikre at lengstlevende kan fortsette å bo i felles bolig, eller bruke fritidseiendom.

I de tilfeller hvor særkullsbarn har vokst opp hos, eller har sterk tilknytning til mor eller fars ektefelle, er det ofte aktuelt å opprette testament. Ved testament kan man gi stebarn arv, eller gi utrykk for at en ønsker at barnet ved mors/fars død skal fortsette å bo sammen med ektefelle, fremfor biologisk forelder som ikke har like nær tilknytning til barnet. Også besteforeldre kan ønske at stebarnebarn skal ha arv den dagen de dør, dette må ordnes gjennom testament.

Testament med arvinger eller eiendom i utlandet: Mange eier i dag eiendom i utlandet eller har arvinger utenfor Norge. Vi har erfaring med slike saker og kan hjelpe deg med testament og annen nødvendig dokumentasjon slik at du får fordelt det du etterlater seg som du ønsker.
Testament er ikke noe en bare lager en gang. Livssituasjon og behov endrer seg hele livet. Hvis du har en formening om hva du vil at skal skje med det du etterlater deg, bør du sørge for å ha gitt utrykk for dette i et testament. Alle handlinger som omhandler ting som skal skje etter at du er død, er såkalte dødsdisposisjoner, og kan ikke tvinges gjennom uten at de fremkommer av et gyldig testament. Vi kan hjelpe deg med å skrive testamentet slik at du får frem din siste vilje, og sørger for at testamentet oppfyller lovens formkrav.

Hvorfor bruke advokat ved opprettelsen av testament?

I dag er det mye informasjon og maler for testament å finne på internett for de som ønsker å opprette testament. Mange greier dette fint selv, men vi ser også at mange misforstår arvereglene og dermed oppretter testamenter som ikke er gyldige. Dessverre blir slike feil oftest oppdaget i forbindelse med dødsfall, når det er for sent for testator å rette opp i feilen.

Vi kan bistå med å vurdere ønskede testasjoner opp mot regelverket, og vurdere hvilke muligheter du har i forbindelse med opprettelsen av testament. Vi er opptatt av at et testament skal være lett å forstå, og at det skal fremgå klart hva som er testators vilje. Vi sørger for at alle lovens formkrav er oppfylt, slik at du kan være siker på at ditt testament er gyldig. Et testament må bevitnes av to personer som testator ikke er i slekt med. Vi bevitner testamentene vi utarbeider, og du slipper dermed å skaffe vitner selv. Vi sender testamentene vi utarbeider til oppbevaring i tingretten/byfogdembete dersom klienten ikke har brannsikker safe og ønsker å oppbevare originalen selv.

Vi kan utarbeide testamenter raskt og har anledning til å møte på sykehus, sykehjem om nødvendig.

Dødsboskifte

Selv om arveavgiften er borte, og det ikke lenger skal leveres noen arvemelding til skatteetaten, er det fortsatt mange som trenger juridisk bistand i forbindelse med skifte av dødsbo.

Familier blir stadig mer sammensatte, med dine mine og våre barn og barnebarn, og når disse som arvinger skal bli enige i de ulike problemstillingene som oppstår skifte av et dødsbo kan det ofte være praktisk å kunne henvende seg til profesjonelle. Vi kan bistå en enkeltarving, eller en gruppe arvinger når det er behov for veiledning eller har oppstått tvist. I andre tilfeller ønsker arvingene at vi håndterer hele skiftet av dødsboet, for å avlaste og unngå konflikt i familien.

Fast eiendom som skal selges eller overføres til en arving gjør dødsboet mer komplisert enn det mange ønsker å ta hånd om selv. Vi bistår ofte i dødsboskifter hvor en eller flere eiendommer skal selges eller overføres.

Arv i utlandet: I de tilfeller hvor avdøde eller arvinger bor i utlandet er det ofte nødvendig med advokatbistand ved gjennomføringen av dødsboskifte. Vi har erfaring med saker hvor avdøde har flyttet fra Norge på fulltid eller eier eiendom i utlandet, og saker hvor arvinger bor i utlandet og skal motta arv fra Norge, eller arver en person som var bosatt i et annet land på dødsfallstidspunktet.
Hvorfor bruke advokat til dødsboskifte?

Å rydde opp i avdødes forhold er tidkrevende for arvinger som ofte finner det vanskelig å vite hvor man skal henvende seg og hva som er nødvendig å foreta seg i et dødsboskifte. Vi må stadig rydde opp i forhold ved for eksempel fast eiendom eller skatt som ikke er håndtert riktig i private dødsboskifter.

Vi har lang erfaring med private dødsboskifter og kan håndtere dødsboet på en ryddig og oversiktlig måte for arvingene. Vi vet hva som skal gjøres og hvordan, og vi bruker derfor en brøkdel av tiden det ville tatt arvingene å få avsluttet dødsboet. Med bistand fra oss vil arvingene få full oversikt over avdødes formue, inntekter og utgifter i boet, og vi betaler som regel ut hoveddelen av arven så raskt som mulig.

Vi er sammarbeidsadvokater med Wang Olav Werner Begravelsesbyrå og tilbyr deres kunder 1. time gratis bistand.

Arvetvist

Det kan ofte oppstå tvist mellom arvinger og spørsmål om et testament eller testasjon er gyldig, eller om det skal gjøres fradrag i arv for tidligere arveforskudd. Vi kan bistå arvinger i tvist. Vi kan vurdere om arvingene har en god sak, eller representere arvinger som allerede er involvert i en tvist.

Alternativ tvisteløsning:

Arvetvister som havner i domstolen ender ofte i rettsmekling og forlik mellom arvingene. Arvingene har da oftest pådratt seg store advokatutgifter på begge sider. Vi kan bistå begge arvinger med å kartlegge saken og eventuelt megle mellom arvingene hvis de ønsker det. På denne måten kan arvingene begrense advokatutgiftene når de er uenige om arveoppgjøret. Vi representerer da verken den ene eller andre siden, men jobber sammen med alle arvingene for å komme fremt til et resultat de alle kan leve med.

Barnerett og Barnevern

barnforeldre-samvaer

Barnefordeling | Samværsavtale | Barnebidrag | Foreldretvist

Foreldretvister

Advokater snakker ikke lenger om "barnefordeling", nå skal vi kalle slike tvister for foreldretvister. Begrepsendringen understreker at det er foreldrene som er i tvist, og at sakene ikke handler om å fordele barnet som et gode mellom foreldrene. Tanken er at barnets beste står sentralt i vurderingen av hvor barnet skal bo og hvor ofte barnet skal ha samvær med den av foreldrene barnet ikke bor fast hos. Å finne løsningen som er best for barnet er ikke alltid like lett, og derfor havner slike foreldretvister ofte hos domstolene. Vi kan bistå deg som forelder i forbindelse med tvist om samvær og bostedsforhold for ditt barn. Det kan være lurt å få juridisk veiledning også før det oppstår tvist, da får du oversikt over hvilke rettigheter du har, hvordan lov og rettssystem fungerer i slike saker.

Samvær

Selv om foreldre sammen har kommet til en avtale, eller samværsordning er fastsatt ved forlik eller dom er ikke tvisten nødvendigvis løst. Samværsordningen må overholdes, og når en av foreldrene går vekk fra den blir det fort nødvendig med juridisk bistand. Det er naturlig at omsorgsfordeling og samværsordninger endres gjennom barnets oppvekst. Barnets behov forandrer seg, samtidig som forhold i foreldrenes liv stadig er i endringer. Det kan derfor bli nødvendig med nye avtaler, og da er det ofte en fordel med hjelp fra en advokat til å fremsette krav om endringer, og utforming av ny avtale.

Bolig- og Husleierett

samboere

Husleietvist

Vi bistår utleiere og leietakere i husleietvister. Dersom du er utleier eller leietaker og opplever problemer i ditt utleieforhold kan du ta kontakt med oss for veiledning og juridisk bistand.

Husleieavtale

Stabekkadvokatene har lang erfaring innen husleierett. Vi kan bistå med utarbeidelse av husleieavtale.
I dag benytter mange seg av standardavtaler og mal for husleieavtale som de finner på nett. Slike avtaler er ofte gode, vi er selv samarbeid advokat med Huseiernes Landsforbund, som har en mal som vi ser at mange benytter. Dessverre hender det at folk ikke fylle ut slike avtaler riktig, da skjemaene ikke nødvendigvis passer på akkurat deres leieforhold, eller at de misforstår begrep og betydningen av ulike bestemmelser. Ved oppsigelse av leietaker eller fornyelse av leiekontrakt gjøres det også ofte feil som medfører at prosessen tar lenger tid, eller at saken i verste fall ender i rettssystemet for å bli løst.

Vi kan bistå med å utarbeide en skreddersydd leiekontrakt, og gi deg veiledning i forhold til de ulike problemstillinger som oppstår når du leier bolig/ eller leier ut din eiendom.

Dersom du har funnet en mal du ønsker å benytte, kan vi hjelpe deg å vurdere om denne ivaretar dine interesser, og gi deg veiledning angående ditt husleieforhold.

Avhendingstvist

Stabekkadvokatene har lang erfaring innen avhendingsrett og avhendingstvister.

Stadig flere boligsalg/kjøp ender i tvist mellom partene. Til tross for at vi har en detaljert lovgivning som regulerer mangler ved avhending av fast eiendom og vurdering av disse manglene, er det ofte uklart for folk om de har noe å reklamere på.

Dersom du lurer på om du kan reklamere på mangel etter kjøp av bolig kan du kontakte oss for veiledning og rådgivning.
Dersom du har solgt bolig og har mottatt et reklamasjon fra kjøper kan vi bistå deg.

Eiendomsmegling

Vi håndterer oppgjørsoppdrag i forbindelse med eiendomsmegling, men driver ikke med tradisjonell eiendomsmegling.

Ved overføring av eiendom mellom familiemedlemmer hvor bankene krever sikkerhetsstillelse kan vi håndtere oppgjøret. Stabekkadvokatene har de nødvendige forsikringene og kursingen som kreves for eiendomsmegling.

Ekteskaps- og Samboerforhold

ekteskap-samlivsbrudd

Kontrakter

Fast eiendoms rettsfhrold

nabokrangel

Plan- og bygningslovens område

shutterstock_580185976

Forbrukerrett

handvertkertjenester

Skatte og Avgiftsrett

Advokat Asker, Bærum og Oslo

Vergemål

vergemal-helserett

Vergemål

Advokat hilde Solberg Øydne har lang erfaring som advokatverge, tidligere kjent som hjelpeverge. Hun har også erfaring som oppnevnt setteverge i dødsboskifter, og for mindreårig offer i straffesaker. Dersom du er nærstående til en person som er satt under vergemål og har spørsmål, eller lurer på om du selv eller noen du kjenner bør få oppnevnt verge, kan vi bistå med informasjon, og eventuelle søknader og henvendelser til fylkesmannen.

Fremtidsfullmakt

Etter den nye vergemålsloven av 2010, har vi fått muligheten til å selv velge hvem som skal ta seg av vår økonomi og andre forhold den dagen vi ikke er i stand til å gjøre det selv. Mange tror at det automatisk er nærmeste familie som blir oppnevnt som verge den dagen det er nødvendig, men det er ingen selvfølge. Dersom man ikke har fremtidsfullmakt eller har gitt utrykk for hvem en vil at skal være verge, oppnevner fylkesmannen en verge for deg. Dersom det ikke er nærmeste familie som skal være verge, benytter fylkesmannen en av sine faste profesjonelle verger.

Så lenge man er ved sine fulle fem kan man nå selv utpeke en eller flere personer til denne oppgaven ved å opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten skal etter vergemålsloven oppfylle flere formkrav, blant annet bevitnes av to personer som ikke er i nær familie med fullmaktsgiver. Fremtidsfullmakten kan være omfattende en selv ønsker, og blir først gyldig når det foreligger en legeerklæring som sier at du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser. Denne legeerklæringen sender fullmektigen(e) din(e) sammen med fremtidsfullmakten til fylkesmannen, som så erklærer fullmakten som gyldig.

Vi ser ofte at klientene våre også har behov for å gi sine barn eller andre nærstående vanlig fullmakt til å betale regninger etc. eller ved overføring av eiendom. Gjennom en samtale med oss kan vi få belyst de behovene du har, og ordne de fullmaktene du trenger i tiden fremover.

Enkelte personer ønsker å oppnevne oss som fullmektig i fremtidsfullmakt, og når vi mener det er det riktige tar vi på oss denne oppgaven. Dette kan være aktuelt for personer som ikke har nær familie, ikke vil belaste familie og venner, eller har familiemedlemmer som ikke er i stand til å samarbeide, og derfor ikke ønsker å velge en person da det kan medføre større konflikter i familien.